klubvedtægterKlublove klub 3 Lindpro15-03-2016


§1. Klubbens formål og virke:


1.Klubbens navn er: Klub 3 Lindpro


2.Klubben formål er at fremme fælles interesser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forbundslove §1 at styrke sammenholdet og varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.


3.Klubbens virke må ikke stride mod den til enhver tid gældende overenskomst


§2. Klub / Fællesklub

1.Medlemmer af dansk el-forbund er forpligtet til at være medlem af klubben.


2.Medlemmer af andre L.O. forbund er forpligtet til at være medlem af klubben


3.Klubben er tilsluttet fællesklubben i Lindpro.


4.I klub 3 Lindpro er alle medlemmer af Fællesklubben.


§3. Medlemmernes kollegiale pligter.

1.Medlemmer er forpligtede til at gøre sig bekendt med forbundets love, og afdelingernes vedtægter, samt gældende klubvedtægter og efterleve dem kollegialt.


2.Ukendskab til lovene / vedtægterne skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for pligter over for forbundet, afdelinger eller klubber.


3.Et hvert medlem som får arbejde i Lindpro a/s skal hurtigst muligt kontakte DEF og få sig registreret som ansat hos Lindpro Kbh. Et medlem der afgår fra Lindpro a/s skal hurtigst muligt kontakte DEF og afmelde sig som ansat hos Lindpro a/s Kbh.

(for meget indbetalt klubkontingent, refunderes ikke.)


4.Uorganiserede skal straks indmeldes i dansk el-forbund. Ethvert medlem har pligt til at optræde kollegialt samt vise loyalitet og respekt


§4. Klubmøder.

1.Klubmøder afholdes med det antal gange som vedtages på generalforsamlingen i flg. §6. stk.1.


2.Klubmøder ledes af klubben formand, der også skal være klubbens tillidsrepræsentant.

Kun klubbens tillidsrepræsentant har forhandlingsret overfor firmaet.


3.På klubmøder behandles generelle klubsager og andre spørgsmål.


4.klubbestyrelsesmøder afholdes delvis i arbejdstiden.


5.Lønsats for deltagelse på bestyrelsesmøde i arbejdstiden fastsættes på generalforsamlingen.


§5. Mødepligt.

1.det er ethvert medlems pligt at give møde på klubgeneralforsamlinger og klubmøder.


§6. Årskalender.

1.Klubbestyrelsen udfærdiger og udsender en plan over klubmøder for det kommende år.


2.Oplysninger kan ligeså ses på klubbens hjemmeside.3.Tidspunkter for klubmøder udsendes på klubbens hjemmeside.


4.Ændrede mødedatoer informeres kun ud via hjemmesiden.§7. Arbejdsmiljørepræsentanter

1.Tillidsrepræsentanten tilsikrer, at der vælges arbejdsmiljørepræsentanter.


2.Arbejdsmiljørepræsentanter vælges på den årlige generalforsamling PT. Afd. 212, 213, 214


§8. Kontingent

1.Fagforenings-, klubkontingent påkræves en gang om måneden via DEF


2.Det månedlige kontingent – til dækning af klubbens faglige aktiviteter – fastsættes af generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling.


3.Restancer i henhold til forbundets love.


§9 Akkordregnskaber.

1.Akkordindehaveren afleverer kopi af akkordseddel og senere kopi af akkordopmålingen til bestyrelsen.


2.Akkordindehaveren udfærdiger en akkordfordelingsliste. Yderligere udleveres en kopi til bestyrelsen.§10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan og har til opgave at beslutte rammerne for klubbens virke mellem generalforsamlingerne.


1.Ordinær generalforsamling afholdes i februar eller marts og indkaldelse af klubbestyrelsen med angivelse af dagsorden, regnskab og personvalg.


2.Bestyrelsesforslag samt indsendte forslag, som er bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen, udsendes med indkaldelsen.


3.Indkaldelse sker skriftligt til klubbens medlemmer med mindst 21 dages varsel.


4.Ændringsforsag til dagsorden, andre forslag, forslag til personvalg skal fremsendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Rettidigt indkomne forslag udleveres ved indskrivning på generalforsamlingen.


5.Ønsker lærlinge at oprette en lærlinge klub, skal bestyrelsen være behjælpelig med dette.


6.Klubben hjælper lærlingeklub fagligt og økonomisk


7.Der gives økonomisk støtte til lærlingetur 1 gang om året. Beløb fastsættes på generalforsamlingen.


8.Bestyrelsen består af 7 + evt. suppleant samt evt. valgte tillidsrepræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og uddannelsessekretær og næstformand.


De vælges som følger.

1.Formand (Tillidsrepræsentant.) – Ulige år.

2.Næstformand – Lige år.

3.Kasserer – lige år,

4.Bestyrelsesmedlem – lige år.

5.Bestyrelsesmedlem – Ulige år.

6.Bestyrelsesmedlem – lige år.

7.Bestyrelsesmedlem – Ulige år.

8.Evt. suppleant – Ulige år.


Øvrige valg.

9.Arbejdsmiljørepræsentanter (se §7.)

10.Revisor – Ulige år

11.Revisor – Lige år

12.Revisor suppleant – Ulige år


§11. Ekstraordinær generalforsamling.

1.Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter krav fra en sjettedel af medlemmerne med begrundelse i en konkret sag, som skriftligt skal tilsendes bestyrelsen.


2.Ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst 5 dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.


§12. fagbevægelsens interne uddannelses. (FIU)

1.Alle medlemmer af bestyrelsen forpligter sig til hurtigst muligt efter valg at gennemgå DEF grunduddannelse, G1, G2, G3,


2.Der udbetales et beløb fastsat på generalforsamlingen pr. dag ved deltagelse i FIU i max. 5 dage (1 uge)


§13. Regnskab/bilagskontrol:

1.Regnskab føres og kontrolleres på den af klubbestyrelsen anviste måde. Regnskab føres efter normal god regnskabsskik.


2.Regnskabet følger kalenderåret og godkendes på generalforsamlingen.


3.Klubbestyrelsen kan i enkelte tilfælde råde over op til 5000 Kr.


4.Regnskabet revideres lige inden generalforsamlingens afholdelse, hvor der tages stikprøver for kontrol af bilag.


5.Revisionsrapport udfærdiges og underskrives af revisorerne og hele bestyrelsen.


6.Kasseren har bemyndigelse til at afvikle og oprette konti i Arbejdernes Landsbank, tilhørende Klub 3 Lindpro.


14. Klubbens opløsning:

1.Klubben kan opløses, hvis mindst 2/3 af samtlige medlemmer vedtager dette ved to på hinanden følgende urafstemninger.


2.I tilfælde af klubbens opløsning – som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen – tilfalder dens midler og effekter afdelingen, alle protokoller samt det reviderede regnskab skal afleveres til afdelingen.


3.I tilfælde af fusion overføres klubbens midler til ny klub.


Klublove rettet og vedtaget på klubgeneralforsamling marts 2016.